Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Ceisteanna Coitianta

Eolas Ginearálta

Ní féidir taifid atá ar coimeád ag Comhlachtaí SF eile a iarraidh tríd an Aonad Lárnach Polasaí (CPU) maidir le Saoráil Faisnéise sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Sa chás gur mian leat teacht ar thaifid atá ar coimeád ag comhlacht poiblí, ní mór duit iarratas ina leith a dhéanamh leis an gcomhlacht poiblí sin go díreach.

Mar shampla:  Sa chás gur mian leat teacht ar thaifid faoi cheist polasaí sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ní mór duit iarratas a dhéanamh leis an Roinn sin nó sa chás gurb iad do chuid taifid leighis ar mhaith leat teacht a bheith agat orthu, ní mór duit iarratas ina leith sin a dhéanamh leis an Oifigeach Réigiúnach SF, maidir leis an réigiún cuí, i FSS.

An gá i ngach cás iarratas SF a dhéanamh le heolas a fháil ó chomhlacht poiblí? D’fhéadfadh go mbeadh an t-eolas atá uait ar fáil agat trí mhodhanna eile, mar shampla:

  • Trí phlé leis an gcomhalta cuí den chomhlacht poiblí.
  • Trí bhileoga eolais, tuarascálacha bliantúla, etc. arna bhfoilsiú ag an gcomhlacht poiblí.
  • Trí mhodh riaracháin, i.e. trí scríobh chuig an Oifigeach cuí sa chomhlacht poiblí agus an t-eolas/taifead atá de dhíth a lua.

Sula gcuireann tú iarratas Saoráil Faisnéise isteach, seiceáil Scéim Foilseacháin an Chomhlachta Phoiblí ar láithreán gréasáin an Chomhlachta go bhfeictear an bhfuil an t-eolas ar fáil go héasca.


 

Ceisteanna Coitianta

1. What is FOI?
2. What Bodies are covered by FOI?
3. What are the benefits of FOI?
4.  How does it work?
5. What Information can I get access to?
6. I’m not happy with a decision on my request – What can I do?
7. Will I be Charged?
8. Do I need to make an FOI request to get information from public bodies?
9. How Do I Make an FOI Request?
10. Is there a fee?
11. What are my rights of appeal?
12. What is a “Publication Scheme”?
13. How often do Public Bodies have to review their publication scheme?
14. Can a parent or guardian have access to their childs medical records?
15. Can a person get access to their records from a general practitioner(GP)?
16. Are all Commercial Bodies exempt from FOI legislation?
17. What is the retrospective date for New Bodies under 2014 FOI Act?
18. What is the retrospective date for personal information?
19. What FOI decisions can the Commissioner carry out a review on?
20. When can the Commissioner accept an ‘application for review’ that has not been subject to an internal review?


Click here for links to Government Department websites